Model 720

Model 720: Sentència del TJUE

El Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea (d’ara endavant, TJUE) ha acordat,
en la Sentència C-788/2019, de 27 de gener de 2022, que la regulació espanyola que
sanciona els incompliments relacionats amb la declaració de béns i drets
situats a l’estranger (Model 720), és contrària al Dret de la Unió.

Concretament, la Sentència enumera tres motius pels quals l’obligació de declarar
els béns i drets situats a l’estranger mitjançant el Model 720 és contrària al
dret de la Unió Europea:

⚫ El Tribunal no accepta la imprescriptibilitat dels fets produïts, la qual cosa
permet a l’Administració Tributària Espanyola procedir, sense limitació temporal,
a la regularització de l’impost, sense tenir en compte la possible prescripció ja
consumada en favor del contribuent.
⚫ Estima el Tribunal que el tipus molt elevat de la sanció en l’IRPF, per no haver
regularitzat l’import dels béns situats a l’estranger, li confereix un
caràcter extremadament repressiu.
⚫ L’import de les sancions de quantia fixa, per incompliment o compliment
imperfecte o extemporani de l’obligació informativa, no guarda cap
proporció amb les sancions previstes per a infraccions similars en un context
nacional.

No obstant això, és important recalcar que el Model 720 contínua en vigor, ja que la
Sentència del *TSJUE no anul·la la seva obligada presentació. Concretament, la Sentència
declara il·legal les sancions formals i les seves conseqüències.

Després de la Sentència, la Ministra d’Hisenda i Funció Pública ha confirmat que el
Govern establirà modificacions en la regulació del Model 720, introduint un
termini de prescripció i que les sancions seran “proporcionades”. Concretament, el
Ministeri d’Hisenda ha aprofitat la tramitació al Senat de la modificació de la
Llei de l’Impost de societats i el text refós de la Llei de l’Impost sobre la
Renda de no Residents, per a introduir un conjunt d’esmenes que adeqüin la
declaració de béns i drets a l’estranger a la Sentència del *TJUE, amb l’objectiu
que puguin entrar en vigor abans del 31 de març de 2022, data en la qual venç el
termini per a presentar el Model 720 referit a l’exercici 2021.