Àrees de Pràctica

COMPLIANCE LABORAL

 • Anàlisi exhaustiva de totes i cadascuna de les àrees de l’empresa que tinguin relació amb els treballadors:
  • Estructura general de l’empresa
  • Normativa laboral aplicable
  • Estructura de personal i la seva contractació
  • Estructura salarial
  • Sistema i torns de treball
  • Contenciosos pendents
  • Representació legal dels treballadors
 • Recerca de la gestió de el risc en l’empresa, en relació amb eventuals incompliments normatius en les seves activitats
 • Realització d’informes de prevenció d’incompliments en matèria d’obligacions normatives laborals
 • Disseny de polítiques corporatives, protocols i mecanismes de gestió
 • Plans d’igualtat i auditoria retributiva

COMPLIANCE PENAL

 • Disseny, redacció i implantació de Programes de Compliance
 • Corporate defense: defensa de la Societat en procediments judicials per incompliments normatius
 • Exercici de l’càrrec de Compliance Officer
 • Assistència a l’Compliance Officer a les tasques de revisió contínua de l’eficàcia dels sistemes de compliance, per la seva constant actualització i adequació a les circumstàncies de l’empresa
 • Definició de les atribucions i composició de l’òrgan intern de control (Compliance Officer) de l’empresa
 • Auditoria interna i supervisió de el model de Compliance
 • Implantació d’eines de gestió de Compliance
 • Implantació i monitorització de canals de denúncia
 • Adequació a l’acompliment de certificació ISO / UNE
 • Govern Corporatiu
 • Formació i conscienciació de la cultura Compliance
 • Implementació de model de Prevenció de Blanqueig de Capitals
 • Implantació de l’portal de Transparència i Perfil de l’contractant

CONCURSAL Y REESTRUCTURACIONS

 • Assessorament en fase preconcursal i de liquidació
 • Preparació, tramitació i direcció jurídica de procediments concursals
 • Negociació amb organismes financers i altres creditors
 • Assessorament en matèria de responsabilitat dels administradors derivada de procediments d’insolvència
 • Reconeixement i execució de garanties
 • Reestructuracions de grups empresarials
 • Re-finançament i reestructuració de deute
 • Llei de segona oportunitat
 • Planificació fiscal en les situacions de crisi, en la reorganització d’empresa i grups en crisi
 • Insolvències punibles

DEFENSA PENAL D’EMPRESES

 • Assessorament en matèria de responsabilitat dels administradors derivada de procediments d’insolvència
 • Delictes en entorns digitals, Ciberdelinqüència, delictes tecnològics, delinqüència informàtica
 • Dret penal dels negocis
 • Delictes societaris, contra la hisenda pública i penals econòmics
 • Frau electrònic. Defraudacions per Internet. Fuga d’Informació

DRET COMPTABLE

 • Anàlisi del tractament comptable de les operacions empresarials
 • Assessorament respecte les normes de registre i valoració contingudes en la legislació comptable
 • Suport en les converses amb els auditors externs per consensuar la comptabilització de determinades operacions o situacions
 • Assessorament en la problemàtica comptable derivada de procediments concursals i altres situacions

DRET DIGITAL I NOVES TECNOLOGIES

 • Assessoria en la implantació de noves tecnologies, així com en la constitució d’empresa tecnològiques
 • Noves figures tecnològiques i la seva adequació normativa. A tall d’exemple: Blockchain, moneda digital (Bitcoin, Ethereum, etc.), IoT…
 • Startups
 • Assessorament jurídic en transformació digital de companyies
 • Compliment normatiu tecnològic: LSSI, Signatura electrònica, eAdmin

DRET ESPORTIU

 • Defensa davant decisions adoptades per organismes reguladors
 • Representació en els diferents procediments de litigació, arbitratge i resolució de controvèrsies
 • Redacció de contractes de patrocini
 • Assessorament en l’explotació comercial dels drets d’imatge
 • Reclamacions per l’ús indegut de la imatge en el terreny publicitari

DRET FISCAL

 • Planificació fiscal a curt, mitjà i llarg termini, tant per a l’empresa com per als seus accionistes o socis, de manera que puguin afrontar de manera satisfactòria les seves obligacions fiscals, optimitzant la seva tributació en els diferents imposts vigents
 • Informació permanent sobre els canvis que es produeixen en la normativa fiscal, i com repercuteixen aquests canvis en les empreses
 • Auditoria fiscal, que permet verificar el grau de compliment de les obligacions tributàries que afecten l’empresa
 • Assessorament en la preparació i presentació, si escau, de les declaracions relacionades amb els següents impostos:
  • Declaracions de l’IRPF
  • Declaracions de l’impost sobre Societats
  • Declaracions IVA
  • Consolidació fiscal en l’impost sobre Societats
 • Liquidació de l’Impost sobre Successions i Donacions, així com de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats
 • Declaracions relatives a altres imposts com són l’impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), declaracions informatives, declaracions censals, etc.
 • Declaració sobre béns i drets situats a l’estranger
 • Defensa de contribuent davant inspeccions fiscals de l’administració Tributària o d’altres administracions, tant autonòmiques com locals.
 • Defensa de contribuent a la via administrativa i contenciosa, davant els diversos Tribunals i Administracions Públiques.

ECONÒMIC I FINANCER

 • Anàlisi econòmica i periòdic dels estats financers de l’empresa
 • Valoració de l’empresa davant possibles operacions de compravenda
 • Realització d’informes econòmic-financers
 • Confecció de plans de viabilitat o d’empresa
 • Planificació estratègica tant de caràcter econòmic com financer

EMPRESA FAMILIAR

 • Confecció del protocol familiar
 • Redacció del reglament de Consell d’administració
 • Redacció dels contractes d’administració
 • Preparació d’estatuts socials
 • Assessorament i planificació de l’impost sobre el patrimoni
 • Assessorament i planificació de la transmissió entre vius o per causa de mort de les accions o participacions
 • Redacció de testaments i escriptures de donació
 • Acceptació d’herència i posterior liquidació de l’impost sobre successions i donacions

MERCANTIL SOCIETARI I CONTRACTUAL

 • Assessorament en la constitució, ampliació i reducció de capital de societats
 • Modificació estatutària
 • Acords entre socis
 • Fusions, presa de participació, adquisicions i altres modificacions estructurals que inclouen procediments de due diligence, estructuració d’operacions rellevants
 • Moviments internacionals de capital
 • Joint ventures
 • Redacció i negociació de contractes i documents relacionats
 • Contractes de distribució i representació
 • Propietat industrial i intel·lectual: patents, models d’utilitat, saber fer, marques, drets d’autor
 • Dret comercial. Contractació mercantil i financera: assistència tècnica, factoring i contractes de préstec
 • Auditoria legal, relativa a el grau de compliment de el marc legal de cada empresa
 • Implementació de polítiques de responsabilitat social corporativa
 • Preparació de la Informació no financera a incloure en els comptes anuals de les societats
 • Protocols i procediment en relació amb secrets empresarials i contractes de confidencialitat

PROCESSAL CIVIL

 • Conflictes en matèria d’interpretació, execució i accionistes, execució de pactes civils i mercantils.
 • Conflictes societaris: impugnació d’acords socials, disputa entre accionistes, execució de pactes parasocials i exercici d’accionistes de responsabilitat dels administradors
 • Reclamacions: incompliments contractuals
 • Procediments sancionadors. Sancions en matèria de consumidors i usuaris i protecció de dades
 • Procediments fiscals defensa el contribuent
 • Responsabilitat extracontractual
 • Immobiliari: Defectes constructius. Vicis de la construcció i resolució de contractes civils i mercantils
 • Procediments arbitrals
 • Conflictes successoris
 • Assessorament en matèria de poders preventius

PROTECCIÓ DE DADES I PRIVACITAT

 • Identificació i individualització dels riscos existents o previsibles en el tractament de dades
 • Implementació de les mesures determinades en la legislació vigent en matèria de protecció de dades
 • Adaptació del tractament de dades a les necessitats del reglament europeu de protecció de dades
 • Realització d’un seguiment continu per tal d’aconseguir una protecció de dades per defecte:
  • Auditories periòdiques
  • Formació en matèria de protecció de dades per a directius i empleats
 • Defensa i assessorament en procediments sancionadors davant l’AEPD, així com, en el cas que sigui procedent, davant de la jurisdicció contenciosa administrativa
 • Assessorament en l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
 • Elaboració dels corresponents textos legals necessaris per garantir el compliment normatiu de pàgines web
 • Suport i servei com DPO
 • Integració d’eines sota demanda de client
 • Anàlisi previs d’impacte en processos de tractaments sensibles o d’alt risc
 • Creació de la normativa interna i de les polítiques de privacitat corporatives en empreses i administracions públiques
 • Anàlisi de transferències internacionals de dades
 • Redacció de contractes d’encarregats de tractament
 • Gestió de crisi derivades de bretxes de seguretat (notificacions obligatòries a l’AEPD i als afectats)